NL | FR
 LAT Omgevingsadvies
 • Omgevingsvergunning
  • aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting - aanvragen van omgevingsvergunningen voor klasse 1 en klasse 2-bedrijven en aanvragen van het deel milieu voor klasse 3-bedrijven met een luik stedenbouwkundige handelingen
  • meldingen van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (klasse 3-bedrijven)
  • verzoeken tot bijstelling of afwijkingen van de milieuvoorwaarden
  • meldingen van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
  • mededelingen met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 • Milieucoördinatie
  • optreden als externe milieucoördinator A en B
  • ondersteunen, opleiden en begeleiden van interne milieucoördinatoren
  • mogelijkheid tot tijdelijke vervanging van de milieucoördinator
  • opstellen jaarverslagen van de milieucoördinator
 • Milieuaudit
  • milieuconformiteitsaudits
  • milieuknelpuntennota’s met gerichte actieplannen
  • due diligence bij overname
  • decretale milieuaudits
  • interne audits in het kader van een milieuzorgsysteem
  • BBT- en BREF-evaluaties
  • individuele adviezen op bepaalde thema’s zoals waterhuishouding, energiebeheer, afvalinzameling, opslag van gevaarlijke producten, …
 • Milieuwetgeving
  • advies verlenen en opvolgen van de naleving van de wet- en regelgeving
  • wettelijk registers
  • opvolgen van de milieuwetgeving en bedrijven op maat informeren betreffende gewijzigde en nieuwe wetgeving
  • begeleiden van voorgeschreven emissiemetingen
  • begeleiden bij studies van erkende deskundigen
  • verlenen van assistentie bij MER aanvraag- en ontheffingsdossiers
  • registraties en erkenningen transport afvalstoffen
  • kennisgevingen grensoverschrijdend transport
  • grondstofverklaringen
 • Milieuadministratie
  • integrale milieujaarverslagen (IMJV’s)
  • wateraangiftes (VMM, captatie, …)
  • verpakkingsaangiftes en preventieplannen (Val-I-Pac, Fost-Plus, IVC, …)
  • solventboekhouding- en documenten
  • afvalheffingsaangiftes (OVAM, OWD, BeWeee, …)
 • Milieucommunicatie
  • begeleiding bij alle types omgevingsaanvragen, o.a. voorafgaand overleggen met de bevoegde overheidsdiensten en verdedigen van het dossier bij de milieuoverheden (inclusief omgevingsvergunningscommissies en informatievergaderingen en)
  • organiseren van klachtenmeldpunten
  • uitwerken van milieucommunicatieplannen
  • communicatie met de toezichthoudende overheden en met het Parket
 • Zorgsystemen
  • opzetten, begeleiden en coachen bij de opbouw en implementatie van een intern milieumanagementsysteem of gecertificeerd zorgsysteem (EMAS, ISO 14001, ISO 26000)
  • deelopdrachten uitvoeren binnen de milieuzorgsystemen (wettelijk register, milieuaspecten- en effectenanalyses, LCA, stakeholdersanalyses, contextanalyses, …
  • begeleiden en adviseren bij externe audits
  • uitwerken van niet-gecertificeerde zorgsystemen (bv. voor GPBV-bedrijven of voor openbare aanbestedingen)
  • opzetten en begeleiden van kwaliteitsborgingsystemen transport gevaarlijke afvalstoffen
  • begeleiding bij het duurzaamheidcharter
 • Economische en organisatorische milieudossiers
  • opstellen van milieusubsidiedossiers of begeleiden bij de opmaak van de dossiers in het kader van ecologiepremie, REG-premies, specifieke provinciale of gemeentelijke premies
  • vereenvoudigde kosten-baten analyses bij milieuinvestering
  • strategisch management
  • management of change
 • Opleiding en coaching
  • verzorgen of geven van opleidingen aan studenten of in het volwassenonderwijs
  • begeleiden, opvolgen en coachen van directie, stafdiensten, lijnverantwoordelijken en werknemers
 ++ Ontwerp © Kim Langie